دسته: فوت

نماز میت

نماز مَیّت نماز واجبی است مسلمانان پس از غسل و کفن و قبل از دفن بر جنازه مسلمانان خوانده شود. نماز میت، واجب کفایی است؛ ازاین‌رو اگر کسی آن را…

نماز لَیلَةُ الدّفن

نماز لَیلَةُ الدّفن یا نماز شب اول قبر، از نمازهای مستحبی که در شب اول قبر برای میت خوانده و به او هدیه می‌شود. این نماز، نماز هدیه و نماز…

شعر در مورد فوت

این گوهر گم گشته به دنیا پدرم بود محبوب همه یار همه تاج سرم بود هر جا که ز من نام و نشانی طلبیدند آوازه نامش سند معتبرم بود آن…