کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.