چهارشنبه - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

Tag Archives: مرگ

ای عاشقان دنیا ؛ دنیا وفا ندارد

ای عاشقان دنیا ؛ دنیا وفا ندارد مرگ است اخر کار چون وچرا ندارد هردرد را دوایی است جزمرگ خانمان سوز این درد ناگهانی هرگزدوا ندارد داری هزار خانه بنگر به خانه قبر ان خانه من وتو است ماوشما ندارد یک روز امیر بودن یک روز اسیر بودن پیک اجل که اید چو اید شاه وگدا ندارد بنگر که با …

Read More »