چهارشنبه - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

جمله

اگرخدا مهربان است نافرمانی چرا ؟!

اگرخدا مهربان است نافرمانی چرا ؟! اگر عذاب خدا شدید است گناه چرا ؟! اگر دنیا ناپایدار است دلبستگی چرا ؟! اگر رزق تقسیم شده است حرص چرا ؟! اگر خدا ضامن روزی است غصه چرا ؟! اگر مرگ حق است خودپسندی چرا ؟! اگر خدا عوض انفاق را میدهد بخل چرا ؟! اگر حساب قیامت حق است جمع مال …

Read More »

زندگی

وقایع زندگی به دو صورته اگه خوش بگذره ، اسمش خاطرست اگه پدرت در بیاد ، اسمش تجربه ست.

Read More »

من

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر …. شخصیت من چیزیه که من هستم، اما برخورد من بستگی داره به اینکه ” تو ” کی باشی … !!!

Read More »

دریا

کودکی که لنگه کفشش را امواج از او گرفته بود، روی ساحل نوشت: دریا دزد است. مردی که از دریا ماهی گرفته بود، روی ساحل نوشت: دریا سخاوتمندترین سفره هستی است. موج دریا آمد و جملات را با خود محو کرد و این پیام را به جا گذاشت: برداشت دیگران در مورد خود را در وسعت خویش حل کنیم.

Read More »